کارگاه بیان خلاق در گویندگی و اجرا

کارگاه بیان خلاق درگویندگی واجرا
جوادیحیوی(اجرای برنامه تلویزیونی)
نیمارئیسی(تربیت و پرورش صدا)
فاطمه آل‌عباس (گویندگی رادیو)
سینا رئیسی(تکنیک های اعتمادبه‌نفس)
با ارائه مدرک وزارت علوم